Vierde KNR-regiodag

Gepubliceerd op: 22-4-2016 om 08:47 door Jeroen Crajé.

MAASTRICHT - Op 20 april vond bij de zusters Onder de Bogen de vierde KNR-regiodag plaats.

De onderwerpen die op de regiodagen aan de orde komen staan vermeld in de weergave van de eerste regiodag. In deze impressie van de vierde regiodag beperken we ons tot de reacties op hetgeen vanuit de KNR ter sprake is gebracht.

Na de opening van de regiodag door broeder Cees van Dam neemt Patrick Chatelion Counet de gespreksleiding op zich. Over de toekomst van de KNR kwamen de volgende gedachten naar voren. De KNR als dienstverlener staat niet ter discussie; deze moet blijven bestaan. Op deze regiodag kwam met name het integratiemodel naar voren als belangrijk aandachtsgebied voor de KNR. Voor de integratie van buitenlandse religieuzen wordt specifiek aandacht gevraagd, maar ook voor de onderlinge verhouding tussen de jongere en oudere religieuzen. De jongeren moeten ook elkaar blijven ontmoeten en daarbij kan de KNR een rol spelen. Daarnaast werd opgemerkt dat er ook aandacht moet zijn voor roeping en voor het bieden van de mogelijkheid om kennis te maken met religieus leven. Voorgesteld werd om nieuwe religieuze instituten ook voor de regiodagen uit te nodigen zodat zij op de hoogte raken van de activiteiten van de KNR en haar leden kunnen leren kennen. Ook zou gekeken kunnen worden naar de participatie van lekenbewegingen en geassocieerden. Men vond het wel lastig om een oordeel te vellen over de na te streven omvang van het bureau; hierover kwam geen uitspraak.
Ten aanzien van de solidariteitscommissies werd opgemerkt dat zolang het kan, op welke wijze dan ook, de solidariteit in stand gehouden moet worden. Over het verzoek van de commissie PIN om de werkwijze van opvragen te veranderen, zodat projecten sneller het toegezegde bedrag krijgen, was de vergadering positief. De huidige vorm van financieren van de activiteiten, de 10% regeling, kan worden gehandhaafd.
De ochtend werd afgesloten door zr. Esther van de Vate met een toelichting op de activiteiten die in het kader van het jaar van de Barmhartigheid nog zullen plaats vinden.

Klooster Zusters Onder de Bogen

Klooster Zusters Onder de Bogen, Maastricht

In de middag kwam de vorm van de Algemene Vergadering als bespreekpunt aan de orde. Over de locatie verschillen de meningen. De bereikbaarheid van de Verkadefabriek is goed, maar bij de theateropstelling zijn wel wat aanmerkingen. Het in kleine groepjes bespreken van onderwerpen, zoals op de regiodagen, is niet mogelijk in de Verkadefabriek maar zou wel wenselijk zijn. Er mag meer interactie komen! Voor de Algemene Vergaderingen wordt wel de voorkeur gegeven aan een hele dag gezien de reistijd van verschillende hogere oversten. Als alternatief wordt ook nog een tweede ronde regiodagen aangedragen om meer inhoudelijk met elkaar in discussie te kunnen gaan.
Vervolgens wordt de stand van zaken met betrekking tot de problematiek seksueel misbruik, de guidelines voor diocesane congregaties, de guidelines for the administration of assets, de activiteiten van stichting beheer begraafplaatsen en de financieel economische ontwikkelingen besproken.
Na de rondvraag wordt de regiodag door broeder Cees van Dam afgesloten.