Jaarverslag 2015 Meldpunt Seksueel Misbruik RKK

Gepubliceerd op: 4-4-2016 om 09:43 door Bestuur stichting Beheer &Toezicht.

UTRECHT - De onafhankelijke stichting Beheer & Toezicht inzake seksueel misbruik in de R.-K. Kerk in Nederland geeft in zijn jaarverslag over 2015 inzicht in wat er gedaan is voor de 3056 slachtoffers die zich sinds 2010 gemeld hebben. Het jaarverslag is samen met een persbericht gepubliceerd op de website www.meldpuntmisbruikrkk.nl.

Het bestuur van de stichting doet verslag van de activiteiten van het Platform Hulpverlening, de Klachtencommissie, de Compensatiecommissie en het Bureau Meldpunt. De bestuurssamenstelling wordt vermeld en de kosten die zijn gemaakt in 2015.

Het jaarverslag bevat drie bijlages. In bijlage 1 wordt gerapporteerd over de meldingen, klachten en uitspraken per 31 december 2015. Bijlage 2 geeft een overzicht van schikkingen tot en met 31 december 2015. Bijlage 3 bevat informatie over compensaties die door ordes/congregaties en bisdommen zijn betaald.

Naar aanleiding van vragen van de media over schikkingen werd de rapportage van de stichting Beheer & Toezicht op 19 maart reeds aangekondigd op deze website in het bericht: Rapportage over klachten en toegekende compensaties, mediations en schikkingen. http://www.rkkerk.nl/nieuws.php?id=303

Bij het overzicht van schikkingen tot en met 31 december 2015 (bijlage 2) zegt het Jaarverslag: “Bij schikkingen (meestal in de vorm van vaststellingsovereenkomsten) wordt standaard (ook in het belang van slachtoffers) geheimhouding afgesproken. Uit schikkingen die via bemiddeling van de Klachtencommissie of via mediation door Slachtoffer in Beeld, SiB, zijn bereikt, wordt informatie over de daders aan het Meldpunt ter beschikking gesteld voor steunbewijs in andere zaken. Dat leidt ook tot door het Meldpunt zelf gestarte herzieningen in zaken waar eerst onvoldoende steunbewijs was. Schikkingen die buiten het Meldpunt om tot stand zijn gekomen, kunnen ook van belang zijn voor steunbewijs. Het Meldpunt heeft geregeld kerkelijke instanties verzocht om afschriften van die schikkingen en deze gekregen. Ook ongevraagd hebben kerkelijke instanties deze informatie verstrekt. Aangezien met name de organisatie van slachtoffers KLOKK met veruit de meeste slachtoffers contact heeft, houdt ook deze lotgenotenorganisatie het Meldpunt op de hoogte van schikkingen en eventueel steunbewijs. Op grond daarvan beschikt het Meldpunt over een bij benadering volledig beeld.”

-Lees het persbericht en het jaarverslag 2015 op de website www.meldpuntmisbruikrkk.nl.

-Of download hier het persbericht

-Download hier het Jaarverslag 2015