Rapportage over klachten en toegekende compensaties, mediations en schikkingen

Gepubliceerd op: 19-3-2016 om 09:02 door WvdV.

UTRECHT - Klachten tegen overledenen en/of inzake verjaard seksueel misbruik konden tot 1 mei 2015 bij het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK worden ingediend. De indieners van de klachten konden ervoor kiezen de klacht door de Klachtencommissie te laten behandelen en daarbij in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de Kerk in alle openhartigheid te spreken over het ondervonden seksueel misbruik en de gevolgen die zij daarvan in hun verdere leven hebben ervaren.

Nadat de klacht gegrond is verklaard, kunnen slachtoffers een verzoek om compensatie doen bij de Compensatiecommissie. Gedurende de Klachtenprocedure kunnen slachtoffers ook kiezen voor een alternatief, zoals mediation of een schikking.
 
Het Meldpunt Seksueel Misbruik, dat valt onder de van de Kerk onafhankelijke Stichting Beheer & Toezicht inzake seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland, zal in de jaarrapportage over 2015 rapporteren over de behandelde klachten en toegekende compensaties, mediations en schikkingen. De jaarrapportage zal de eerste week van april gereed zijn en worden gepubliceerd op de website van het Meldpunt. Daarbij zal het Meldpunt, zoals het dat ook in de voorafgaande jaren heeft gedaan, open en transparant communiceren.
 
Het Meldpunt houdt daarbij mede rekening met het aspect van vertrouwelijkheid. In een bericht van april 2014 legt het Bestuur van de stichting Beheer & Toezicht Inzake Seksueel Misbruik in de R.K.- Kerk uit waarom vertrouwelijkheid in alle gevallen zo belangrijk is: vertrouwelijkheid is drempelverlagend voor slachtoffers, aangeklaagden en kerkelijke gezagsdragers; bij de klachtbehandeling staat aannemelijkheid van het misbruik voorop; de aangeklaagden zijn in de meeste gevallen overleden en kunnen zich niet meer verweren.
 
De Klachtencommissie voor slachtoffers van seksueel misbruik in de R.K.-Kerk verwacht dat 1 september 2016 alle zaken zijn afgehandeld. Dit berichtte het Meldpunt Seksueel misbruik RKK in een persbericht van 30 november 2015.