Impressie eerste KNR-Regiodag

Gepubliceerd op: 9-3-2016 om 12:21 door Gerard Moorman.

BERNE - Op 8 maart werd de aftrap van de serie regiobijeenkomsten 2016 van de KNR gegeven in de Abdij van de Norbertijnen te Berne. De bijeenkomsten zijn bedoeld om de leden van de KNR te informeren over onderwerpen die momenteel de aandacht vragen van bestuur KNR en staf van het bureau KNR. Tevens bieden zij de mogelijkheid om mee te praten over onderwerpen waarover nog besluiten moeten worden genomen.

Een belangrijk gespreksonderwerp tijdens de ochtend was de toekomst van de KNR na 2020 en de toekomst van de solidariteitscommissies. Patrick Chatelion Counet schetste om te beginnen de kerntaken van de KNR. Dat zijn:

•    Dienstverlening op allerlei terreinen (juridisch, financieel, theologisch)
•    Substitutie, wanneer een bepaald instituut bepaalde taken zelf niet meer op zich kan nemen
•    Representatie, d.w.z. het vertegenwoordigen van de religieuzen in contacten met overheid, bisschoppenconferentie, etc.
•    Integratie, d.w.z. het bevorderen van onderlinge contacten tussen religieuze instituten

Specifieke punten die het bestuur als beleidsbepalend voor de komende tijd heeft benoemd zijn enerzijds de afbouw en voltooiing van religieuze instituten, anderzijds de aandacht voor de nieuwe generatie religieuzen en voor de internationalisering van het religieuze leven.

Uit de groepsgesprekken bleek dat er op een aantal punten duidelijke overeenstemming was onder de aanwezigen. De solidariteitsinzet vanuit de KNR staat buiten kijf. De kwaliteit van de adviezen die worden gegeven over projectaanvragen is goed, en om die reden kan de KNR rekenen op voortgaande solidariteit van de religieuzen. Men was het er ook over eens dat de methode van opvragingen vereenvoudigd moet worden. Er werd geopperd om een systeem in te stellen, waarbij de PIN-commissie achteraf verantwoording aflegt van bestede gelden.

De structurele financiering van het bureau KNR is gegarandeerd tot en met 2020. De vraag die voorligt is hoe het bureau erna verder gaat. De aanwezigen vinden alle bovengenoemde kerntaken belangrijk. Iemand noemde zelfs nog een extra taak: ondersteuning van lekenwerkers. Gezien de toenemende vergrijzing zullen religieuze instituten zelf steeds minder in staat zijn om dit soort taken te behartigen en zal er steeds meer ondersteuning nodig zijn vanuit het bureau. Wel zal de KNR reëel naar de financiële mogelijkheden moeten kijken om het bureau te financieren. In duidelijk Nederlands: men zal de tering naar de nering moeten zetten. 

D. Hendrickx o.praem.

D. Hendrickx o.praem.

Een optie die veel werd genoemd is dat er een ‘dienstverlening op maat’ komt: religieuze instituten betalen dan voor de diensten die het bureau KNR verricht. Een andere suggestie was om meer te gaan samenwerken met de bisschoppen. De benoeming van bisschop de Korte in Den Bosch opent wat dat betreft nieuwe mogelijkheden.  Iemand deed de suggestie dat religieuze instituten in hun testament een bepaling opnemen dat er een bedrag naar de KNR gaat. Verder deed iemand het verzoek om richtlijnen voor de vergoeding van sprekers. Dat is een punt die de FKR zou kunnen oppakken. 

Concluderend: na 2020 moet er geen gat vallen in de dienstverlening. Er zal wel een geleidelijke afbouw moeten plaatsvinden. Daarvoor kan nu al een plan worden uitgewerkt richting 2030.

Een andere kwestie waarover de mening werd gevraagd van de deelnemers was de vorm en inhoud van de algemene vergaderingen. Een locatie moet voldoen aan verschillende eisen: groot genoeg voor 120 – 140 mensen, goed bereikbaar met openbaar vervoer en goede parkeergelegenheid, goede voorzieningen (technisch materiaal en toiletten) en goede catering. Veel aanwezigen vinden dat de Verkadefabriek aan bijna al deze voorwaarden voldoet. Punt is echter wel dat de opstelling van de zaal de onderlinge communicatie niet bevordert. En iets van communicatie moet tijdens de AV toch blijven, vind men. Iemand merkte ook op dat de ruimte voor de lunch niet geweldig is, omdat mensen in veel gevallen met eten op de schoot moeten zitten. De Grote Kerk in Den Bosch is op zich een prima locatie, maar het toiletblok is niet zo goed bereikbaar en het is wat verder lopen van het station. Voor de meesten is het zeker een optie om een keer een halve dag te vergaderen en een tweede keer een hele dag. “Laat de KNR maar komen met voorstellen aan de hand van de agenda.” Sommige punten kunnen efficiënter worden behandeld, bijvoorbeeld door zaken vooraf op papier te zetten. Er blijkt weinig animo  voor meer cultureel angehauchte onderwerpen die niet direct het religieuze leven zelf raken. 

De mogelijkheid om in kleine groepen te spreken over actuele zaken en punten in te brengen werd als zeer positief beoordeeld.