''Slotactie'' voor klagers van seksueel misbruik in RK kerk

Gepubliceerd op: 13-10-2015 om 09:07 door .

'S-HERTOGENBOSCH / UTRECHT - Op voorstel van drs. W.J. (Wim) Deetman heeft de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland besloten tot erkenning van en genoegdoening voor klagers over seksueel misbruik, van wie een onafhankelijke klachtencommissie de klacht ongegrond heeft bevonden.

Het gaat hierbij om klagers die ter ondersteuning van hun klacht zich alleen maar konden beroepen op hun eigen verklaring en niet over verder steunbewijs beschikten, terwijl hun klacht authentiek en geloofwaardig is. Het gaat om ongeveer 250 klagers, waarvan de meesten inmiddels via herziening, mediation of schikking erkenning en genoegdoening hebben gekregen.

Op advies van een onafhankelijke commissie bieden de Bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen een resterende groep van ongeveer 100 klagers met klachten die authentiek zijn erkenning en genoegdoening aan.

De Bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen hebben het initiatief genomen met deze slotactie om erkenning en genoegdoening te bieden aan alle klagers, ook al is hun klacht door de onafhankelijke klachtencommissie ongegrond bevonden. De Bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen hebben Wim Deetman gevraagd een voorstel te doen voor zo’n regeling.

  • Op de website van www.onderzoekrk.nl is de tekst van de regeling geplaatst.

  • Zie ook het persbericht dat is verzonden

Achtergrondinformatie

In het voorjaar van 2013 signaleerde de voorzitter van de Klachtencommissie dat de commissie in sommige gevallen een klacht niet gegrond kon verklaren door het ontbreken van steunbewijs, terwijl de Klachtencommissie er op basis van de authentieke en oprechte verklaring van de klager van overtuigd kon zijn dat er wel sprake was van seksueel misbruik. Deze ervaring was gaandeweg door de Klachtencommissie opgebouwd. Bij gelegenheid van een Rondetafelgesprek, belegd door de Vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie op 28 maart 2013, kondigden de voorzitters van de Bisschoppenconferentie en de KNR aan dat na afloop van de behandeling van alle ingediende klachten gekeken zou worden naar de ongegrond verklaarde klachten.

In het verlengde hiervan werd in de 0-meting het voorstel (advies 25) gedaan om, nadat alle klachten waren behandeld, de ongegrond verklaarde zaken nog een keer te bekijken. Niet om een soort hoger beroep te creëren, maar om te bezien of er toch niet een vorm van coulance mogelijk is voor deze situaties. Dit advies werd door de Bisschoppenconferentie en de KNR overgenomen. De werkwijze kreeg al spoedig de titel van “Slotactie” mee.

Mede op basis van de gesprekken in het Voorzittersoverleg werden de contouren voor de Slotactie opgesteld en in de vroege zomer van 2014 door de Bisschoppenconferentie en de KNR vastgesteld:

1. Slotactie. Er komt een Slotactie voor de zaken die ongegrond zijn verklaard. De Slotactie houdt in dat de klacht over het misbruik wordt beoordeeld op basis van de authenticiteit van het leed dat de klager heeft ondergaan. Het dossier van de Klachtencommissie is het uitgangspunt. De feiten en omstandigheden worden niet nog een keer inhoudelijk beoordeeld. De Slotactie is dus geen hoger beroep.

2. Onafhankelijke commissie. De Slotactie zal worden uitgevoerd door een onafhankelijke commissie. De commissie wordt ingesteld door de Bisschoppenconferentie en de KNR. De commissie geeft een bindend advies aan de bisschop/hogere overste over de authenticiteit van het leed dat de klager heeft ondergaan, en de hoogte van de genoegdoening.

3. Persoonlijke benadering. De bisschoppen en hogere oversten sturen de klagers van wie de klacht ongegrond is verklaard, een brief waarin zij hen de vraag voorleggen of zij in aanmerking willen komen voor erkenning en/of een genoegdoening en/of hulpverlening. Nadat de commissie zal hebben geadviseerd de klacht authentiek te verklaren, nemen de bisschoppen of hogere oversten dit advies over en delen dit mee aan de klagers met een persoonlijk begeleidend schrijven. Deze persoonlijke benadering past bij de gevoelde morele verantwoordelijkheid. De bisschoppen of hogere oversten zorgen ervoor dat de toegekende genoegdoening zo spoedig mogelijk aan de klagers wordt overgemaakt.

4. Planning. De Slotactie wordt naar voren gehaald. Het uitgangspunt dat deze actie na de laatste uitspraak zou worden ingezet, werd verlaten. Hiermee wordt het verzoek van de voorzitter van KLOKK gehonoreerd.

In augustus 2014 vroegen de voorzitters van de Bisschoppenconferentie en de KNR aan de heer Deetman hen te adviseren over de Slotactie. Door het kort geding, dat VPKK aanspande met betrekking tot de sluitingsdatum van 1 juli 2014 voor de Klachtenregeling 2011 en de uitspraak van de voorzieningenrechter op 1 oktober 2014, waardoor de sluitingsdatum werd verschoven naar 1 mei 2015, is parallel daaraan de start van de Slotactie ook opgeschoven.

In gesprek met de diverse betrokkenen, waaronder ook de slachtoffergroepen, werkte de heer Deetman de Slotactie verder uit.