Bernardusnoveen

Gepubliceerd op: 11-8-2015 om 16:08 door WvdV.

BERKEL-ENSCHOT - De broeders van Koningshoeven nodigen iedereen van harte uit om met hen de Bernardusnoveen mee te bidden voor nieuwe roepingen voor hun gemeenschap.

Er is dagelijks een speciale dienst in de Bernarduskapel naast de grote Abdijkerk van 19.30 tot 19.45 u. Deze dienst is toegankelijk. De Bernardus-noveen 2015 staat in het teken van de 100ste geboortedag van een volgeling van Sint Bernardus van Clairvaux: Thomas Merton (1915-1968). Thomas Merton is een van de grootste spirituele schrijvers van de 20ste eeuw geweest en wel eens vergeleken met de honingvloeiende leraar uit de 12e eeuw.

Koningshoeven site


DAGTEKSTEN

11 augustus
“Bernardus blijft een teken van God omdat hij, zoals alle heiligen, vervuld was van de openbaring van de levende God”. (Thomas Merton)
“Zalig de mens in wie het Woord is, die voor het Woord leeft, die door het Woord bewogen wordt.”(Bernardus van Clairvaux, 74e preek op het Hooglied 5)

12 augustus
“De lans van Longinus en de nagels van de beulen op de Calvarieberg creëerden de vensters waardoor Bernardus de hemel zag”. (Thomas Merton)
“Met vreugde zult gij water putten uit de bronnen van de zaligmaker”. In de plaats van het paradijs dat we verloren hebben, is ons Christus de Zaligmaker gegeven. Zoals er aan de ene bron van het paradijs vier stromen ontsprongen…zo komen er uit de geheime diepten van zijn hart vier bronnen voort…”. (Bernardus van Clairvaux, preken over verschillende onderwerpen 96.1)

13 augustus
“Door deze vensters, dankzij een licht dat niet het oog maar het hart verlicht, peilde Bernardus de afgronden van ‘het grote sacrament van Gods liefde voor ons’.” (Thomas Merton)
‘Jezus nodigt Thomas uit de hand in de wonden van Zijn handen, voeten en zijde te leggen. Ook wij kunnen in de wonden van Jezus binnengaan, wij kunnen Hem werkelijk aanraken; en dat gebeurt telkens wij de sacramenten gelovig ontvangen. Door (Jezus’) wonden kan ik de honing van deze rots proeven en de olie die uit de zeer harde steen vloeit , dat wil zeggen proeven en zien hoe goed de Heer is”. (Bernardus van Clairvaux, 61e preek op het Hooglied 7)

14 augustus
“De stem van Bernardus roept ons nog steeds op, met hem, te delen in de ‘zoete zegeningen’, waarvan hij in dit licht heeft geproefd”. (Thomas Merton)
“Als de mens, door eigen nood gedreven begonnen is God te dienen en dikwijls met God om te gaan door te overwegen, te lezen, te bidden, te gehoorzamen, laat God zich in deze vertrouwelijke omgang zoetjesaan en als het ware ongemerkt kennen. Dan proeft de mens hoe zoet de Heer is.”(Bernardus van Clairvaux, traktaat over de liefde van God, 39)

15 augustus
“De kracht, de autoriteit en de onschuld van zijn stem leren ons, zoals hij, te dorsten naar de volheid van Gods genaden.”(Thomas Merton)
“Op drievoudige wijze immers, zullen we in de eeuwige en volkomen zaligheid God genieten: we zullen Hem zien in alle schepselen, we zullen Hem in onszelf bezitten en, wat onuitsprekelijk heerlijker en zaliger dan dat alles is, we zullen de Drie-eenheid kennen in Zichzelf, en die heerlijkheid, zonder dat iets ons raadselachtig voorkomt, met het zuiver oog van ons hart beschouwen. Hierin immers zal het eeuwige en volmaakte leven bestaan, dat we de Vader en de Zoon met de Heilige Geest kennen en God zien zoals Hij is, dat wil zeggen, niet slechts zoals Hij in ons en in de overige schepselen is, maar zoals Hij is in Zichzelf.” (Bernardus van Clairvaux, 4e preek Allerheiligen, 4)

16 augustus
“Als we Bernardus volgen, vinden we, zoals hij, de in de rotsspleet verborgen schat van Gods liefde”. (Thomas Merton)
“Zie, de vrede is niet langer een belofte maar een feit, niet langer meer uitgesteld maar geschonken, niet langer voorspeld maar tegenwoordig gesteld. Zie, als het ware een zak vol van Zijn barmhartigheid stuurde God de Vader naar onze aarde; een zak, zeg ik, die bij de Passie moest worden opengescheurd om het daarin geboren losgeld voor ons er uit te schudden.”(Bernardus van Clairvaux, Brief 1,2)

17 augustus
“Met Bernardus zullen wij door die gapende wonde binnengaan in het hart dat Gods heiligdom is.” (Thomas Merton)
“De bron van het leven is de Liefde. En voor mij leeft de ziel niet die daaruit niet heeft geput. Maar hoe anders kan ze putten tenzij ze blijft bij de Bron die de Liefde is?” (Bernardus van Clairvaux, Over voorschrift en dispensatie, 60)

18 augustus
“Bernardus was verbaasd over de paradox van zijn nietigheid en van zijn grootheid in Christus”. (Thomas Merton)
“Hoe dierbaar gij Hem zijt, besef dat uit wat Hij voor u geworden is; leer Zijn goedertierenheid uit Zijn mensenliefde kennen! Want hoe kleiner Hij zich maakte in Zijn menselijkheid, des te groter toonde Hij zich in Zijn goedheid. En hoe miserabeler Hij werd voor mij, des te dierbaarder is Hij mij.”(Bernardus van Clairvaux, Brief 1.2)

19 augustus
“Bernardus ontdekte dat zijn nietigheid in feite zijn grootheid in Christus was, en niet dat Bernardus, groot was in Bernardus”. (Thomas Merton)
“Wat een geringheid, maar ook wat een verhevenheid! Een tent van Kedar te zijn en een heiligdom van God! Een aardse stulp en een hemels paleis, een lemen hut en een Koninklijke hof! Een lichaam des doods en een tempel des lichts! In één woord: een voorwerp van sport voor de hovaardigen en een bruid van Christus!” (Bernardus van Clairvaux, 27e preek op het Hooglied, 14)

Noveengebed

Goede Vader,
almachtige God,
Gij hebt ons
als ideaal gegeven
in gebed en werk
de Koninklijke weg van de liefde
te bewandelen.

Wij hebben uw opdracht aanvaard
en geprobeerd zo goed
als ons mogelijk was
er aan te beantwoorden
ieder volgens zijn gaven
en capaciteiten van u ontvangen.

God bij u is niets onmogelijk,
wij vragen u daarom dringend,
op voorspraak van Sint Bernardus, geef ons nieuwe medebroeders,
bereid om volgens uw wil te leven
opdat Uw Naam verheerlijkt wordt. Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon en onze Heer. Amen.

Meer informatie