Eventueel ook met woorden

Gepubliceerd op: 8-12-2014 om 14:33 door A. Leys. Bron: A. Leys

'S-HERTOGENBOSCH - In de afgelopen eeuw nam de invloed van de christelijke kerken in Nederland in toenemende mate af. Men ging uit van het op termijn onherroepelijk verdwijnen van religie als maatschappelijk verschijnsel. Intussen wordt het steeds duidelijker dat er zeker sprake is van ontkerkelijking, maar religie en spiritualiteit zijn allerminst verdwenen uit onze cultuur en men mag verwachten dat dat (voorlopig of helemaal) niet zal gebeuren.

Maar juist gezien die voortgaande ontkerkelijking in ons land dringt zich onontkoombaar de vraag op of de eerdere verkondiging dan tevergeefs is geweest en wat de houding van de kerken tegenover dit proces van ontkerkelijking kan of moet zijn. Nemen de kerken de opdracht van Jezus (‘Ga, en maak alle volkeren tot leerling; doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest, en leer hun alles onderhouden wat Ik jullie geboden heb’; Mt 28, 19-20) serieus? Of laten zij zich steeds verder marginaliseren? Of kiezen zij voor een offensief? Nemen wij ook in Nederland het Romeinse initiatief tot ‘nieuwe evangelisatie’ over?

De Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) voelde zich uitgedaagd en koos als jaarthema voor 2012: ‘Welkom zij die de goede boodschap brengen; religieuzen en nieuwe evangelisatie.’

In het zorgvuldig verkennen van het concept nieuwe evangelisatie past de eigen inbreng van aan religieuze instituten gelieerde centra voor studie en onderzoek. Zij willen hun eigen bijdragen leveren ter aanscherping van de vragen bij dat concept en ter beantwoording ervan. Daarom organiseerde de Werkgroep Overleg Instituten van de KNR op 31 oktober 2013 een studiedag onder de titel: ‘Nieuwe Evangelisatie': Een aantrekkelijke visie op de relatie tussen geloof, gemeenschap en wereld? Deze bundel vormt de schriftelijke neerslag van genoemde studiedag.

Met deze bundel hoopt de Werkgroep bij te dragen aan de verdieping van persoonlijke overweging, van gesprekken en via deze wegen aan het handelen, want: “Zoals de Kerk van nature missionair is, zo vloeit onvermijdelijk uit die natuur de daadwerkelijke liefde voor de naaste voort, het medeleven dat begrijpt, bijstaat en ondersteunt” (Evangelii Gaudium, nr 179).

Red. Charles Caspers, Jorge E. Castillo Guerra en Ad Leys, Eventueel ook met woorden. Bijdragen ter verduidelijking van 'nieuwe evangelisatie'.Occasional Papers 25. ISBN 978 - 90 - 77311 - 16 - 5
Bestellen van deze bundel kan via E: S.Hobeijn@knr.nl.
De kosten bedragen € 10,- per exemplaar (exclusief verzendkosten).