Reacties op KNR-zorgen omtrent de zorg

Gepubliceerd op: 1-12-2014 om 07:28 door WvdV.

'S-HERTOGENBOSCH - De Commissie Ouderenzorg Religieuzen van de KNR ontving afgelopen zomer, rond het proces van de zorginkoop, signalen dat de ontwikkelingen in de ouderenzorg aan religieuzen niet de goede kant op dreigden te gaan.

Besloten werd om deze zorgen te verwoorden in brieven gericht aan het Ministerie van Volksgezondheid, Zorgverzekeraars Nederland en enkele politieke partijen. De reacties van zowel de verzekeraars als van de overheid waren een bevestiging dat de ouderenzorg aan religieuzen voldoende ruimte moet kunnen krijgen, ook in het nieuwe zorglandschap in Nederland. De heer Rouvoet van Zorgverzekeraars Nederland schrijft: “We hebben hetzelfde doel, bewerkstelligen dat zorg zo veel mogelijk in de eigen omgeving en passend bij de wensen van de cliënt gegeven wordt.” Staatssecretaris Van Rijn wijst in zijn reactie op twee amendementen waardoor “Wlz-uitvoerders de wettelijke plicht hebben om er voor te zorgen dat in het aanbod van gecontracteerde zorgaanbieders redelijkerwijs rekening wordt gehouden met de godsdienstige gezindheid, de levensovertuiging, de culturele achtergrond en de seksuele gerichtheid van de bij hen ingeschreven verzekerden.”

Veel partijen in de zorg hebben de afgelopen maanden soortgelijke zorgen geuit en hoewel er van overheidswege geen concrete toezeggingen zijn gedaan, lijken al deze acties toch wel effect te hebben gehad. Er zijn signalen dat hier en daar de druk op het inkoopproces enigszins is afgezwakt en dat zorgaanbieders meer tijd geboden wordt voor aanpassingen. Daarmee is wellicht wat druk van de ketel, maar betrokkenen zijn toch nog niet gerust op de toekomst van de ouderenzorg aan religieuzen.

De brieven vanuit KNR, Zorgverzekeraars Nederland en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn hier te vinden.

Zijn er knelpunten of problemen die de ouderenzorg aan religieuzen in gevaar dreigen te brengen, dan verneemt de Commissie Ouderenzorg Religieuzen van de KNR dat graag (cor@knr.nl).