Overlijden zuster Teresini Metternich

Gepubliceerd op: 4-11-2014 om 13:52 door WvdV. Bron: Provincialaat Kleine Zusters / Ex Caritate / ECNK

HEERLEN - Op 2 november 2014 - met Allerzielen - is vol overgave rustig ingeslapen zuster Teresini Metternich (1926 - 2014).

Zuster Teresini Metternich behoorde tot de congregatie van de Kleine Zusters van de Heilige Joseph. Zij was een markante, getalenteerde en warme vrouw. Zuster Teresini is vele jaren werkzaam geweest in het onderwijs. Daarna vervulde zij een aantal bestuurstaken. Binnen de Congregatie maakte zij deel uit van het Algemeen bestuur.

In 1979 werd zuster Teresini Metternich  tot voorzitter gekozen van de UNKV, een koepelorganisatie van landelijke katholieke vrouwenverenigingen, waarin naast  zusters plattelandsvrouwen, gilde- en dispuutsleden en vakverbondsleden vertegenwoordigd waren. In 1983 kreeg ze een tweede termijn van vier jaar als voorzitter van de UNKV, de Unie Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging. Als feministe beschouwde ze zichzelf niet, maar vóór emancipatie van vrouwen was ze wel. Ze beschouwde de actievere betrokkenheid van zusters bij de vrouwenbeweging als een logisch gevolg van de vernieuwing na Vaticanum II.

Zuster Teresini Metternich had voor haar nieuwe functie behoefte aan een overleggroep van medezusters die ook op organisatorisch niveau met vrouwenzaken bezig waren. Zo ontstond in 1979 de Kontaktgroep in de Samenwerking Nederlandse Vrouwelijke Religieuzen (SNVR). De Kontaktgroep vormt de directe voorganger van de Commissie Vrouwencontacten. De SNVR is - evenals de andere samenwerkingsverbanden van monialen, fraters/broeders en priesterreligieuzen - in 2004 opgegaan in de vernieuwde KNR.

Van 1980 tot 1986  was zuster Teresini bovendien voorzitter van de SNVR, zij was de eerste niet-hogere overste op die post. Mede door haar dubbele voorzitterschap (SNVR / UNKV) kon zij een bijzondere rol spelen tijdens het bezoek van paus Johannes Paulus II, dat in mei 1985 plaatsvond. De Nederlandse religieuzen waren in de voorbereiding van dat bezoek al gevraagd als medefinanciers en om als tolken op te treden. De Zusters van Onze Lieve Vrouw ter Eem zouden de paus huisvesten. Op de ochtend van 12 mei 1985 trof de paus een volle kerk met religieuzen aan, onder wie vele zusters. Honderden zusters, broeders, fraters en paters waren daar samen. Menig zuster droeg de badge Totus Tuus (‘geheel de Uwe’) om de aanhankelijkheid aan de paus uit te drukken en tegenwicht te geven aan de ijzige sfeer waarin de paus in Nederland ontvangen werd.

Paus Johannes Paulus II en zuster Teresini Metternich (achter haar: zr Emmanuel Cosse osb)

Zuster Teresini droeg als enige religieuze van het welkomstcomité gewone burgerkleding, de andere voorzitters van de samenwerkingsverbanden waren in toog of habijt. In haar welkomstwoord tot de hoge gast refereerde zij aan de liturgische tekstlezing, waarin melding was gemaakt van een vreugdebode die tot het volk zei: 'Uw God regeert'. Zuster Teresini stelde dat waar de Heer regeerde plaats was voor iedereen en zo zei ze: 'Het zal U niet verbazen, dat ik daarbij in het bijzonder aan vrouwen denk, mijn zusters in het geloof, binnen en buiten de Kerk. Ook voor ons vrouwen heeft de Heer een volwaardige plaats ingeruimd in Zijn schepping, zo lees ik in de Heilige Schrift. Van deze goede, blijde boodschap mogen wij de vreugdeboden zijn!'

Moge zuster Teresini na een rijk en voltooid leven vrede vinden in de armen van de Eeuwige.

Afscheid

De Eucharistieviering om afscheid van haar te nemen is op donderdag 6 november om 14. 30  uur  in de  Kapel van het Moederhuis te Heerlen. Op 5 november  om 17.30  is de avondwake  eveneens in de kapel  van  het Moederhuis.