Brochure presentiepastoraat Woonwagenbewoners, Sinti en Roma

Gepubliceerd op: 1-8-2014 om 08:51 door Hélène van Hout. Bron: pwn

'S-HERTOGENBOSCH - Onder de titel 'Kerk en presentie' publiceerde Stichting PWN onlangs een brochure.

In de nieuwe uitgave Kerk & Presentie Aanwezigheidspastoraat voor woonwagenbewoners, Sinti en Roma wordt een nog pril initiatief in Nieuwegein beschreven: het tot stand brengen van een betere communicatie tussen de Roma, de burgers en de plaatselijke overheid, vooral bij onderlinge maatschappelijke en sociale problemen.

Aandacht voor de woonwagenbewoners, Sinti en Roma bestaat al zo lang als deze bevolkingsgroepen in beeld zijn bij de overheid en de burgersamenleving. Kleinschaligheid binnen de parochies, wetgeving door de overheid, een streng beleid en opgelegde regels leidden in de vorige eeuw echter niet tot meer integratie van deze bevolkingsgroepen in de samenleving. Met als gevolg: achterstanden op maatschappelijk gebied, werkloosheid, problemen met de Nederlandse taal in woord en geschrift, armoede en een geringe deelname van de kinderen aan het vervolgonderwijs. Vooral in de grote familiegroepen Roma in Nederland – momenteel in totaal zo’n 6.000 personen – waar de essentiële levensvoorwaarden zijn verwaarloosd of niet tot hun rechten zijn gekomen, zijn de gevolgen in en voor de maatschappij duidelijk merkbaar.

 ‘Het gaat vooral om de mogelijkheden van de plaatselijke geloofsgemeenschap om een brug te slaan naar anderen om dienstbaar aan hen te zijn, in wat voor situatie ze ook verkeren’ (Kerk & Presentie, pag. 18)

Helpende hand

Bij plaatselijke functionarissen, ambtenaren, onderwijzend personeel of pastores ontbreekt soms het nodige begrip van de traditie, cultuur en gewoonten van deze mensen. Bij problemen vraagt dit om de inzet van intermediairs als presentiewerkers die zowel van de woonwagenbewoners, Sinti en Roma als van plaatselijke kerkgemeenschappen en overheden vertrouwen genieten. Wat zij kunnen bereiken is dat zij probleemgezinnen de helpende hand toesteken om oplossingen te vinden, bijvoorbeeld bij financiële of justitiële kwesties, moeilijkheden op school of het zoeken naar werk. Belangrijk hierbij is de samenwerking met de reguliere instanties.

Van betekenis

In Nieuwegein waar in 1978 een aantal Romafamilies onderdak kreeg, wonen nu zo’n 400 Roma. Sinds enkele jaren is pastoraal werker Hans Oldenhof betrokken bij de problematische situatie van enkele Romagezinnen. Binnen de diaconie van zijn parochie heeft hij ontdekt dat hij als pastoraal werker hierin van grote betekenis kan zijn.

Naast een algemene beschrijving van de situatie van de Roma wordt in de brochure Kerk & Presentie zijn wijze van presentiewerk gevolgd in de katholieke geloofsgemeenschappen van Nieuwegein en IJsselstein. Oldenhof gaat hierbij in op de vraag wat de intermediair als presentiewerker nodig heeft om het werk goed te kunnen doen.

Met deze brochure wil het Pastoraat Woonwagenbewoners in Nederland, het PWN, de door Oldenhof in deze plaatsen opgedane ervaringen niet laten vervliegen en wellicht de lezers inspireren om in de eigen parochie ook in actie te komen.

Kerk & Presentie.Aanwezigheidspastoraat voor woonwagenbewoners, Sinti en Roma. Een uitgave van de Stichting Media PWN. Samengesteld door Hélène van Hout en Jan van der Zandt m.s.c. met medewerking van Hans Oldenhof p.w.  ISBN 978 90 814 0944 5

Bestellen:Maak € 5,00 (incl.porto) per exemplaar over op bankrekeningnummer NL16 RABO 0324 6312 19 ten name van de Stichting Media PWN te ’s Hertogenbosch. Meer informatie: T: 073-6921399; pwin@telfort.nl