Nieuwe positie voor de zusters in de Provincie van de Nederlandse Karmelieten

Gepubliceerd op: 4-6-2014 om 15:38 door M. Jacobs.

ALMELO - Prior Generaal Fernando Millán Romeral heeft onlangs een bijzonder sodalitium van de Derde Orde opgericht en daarmee de zusters die leven in de Eerste Orde van de Karmelieten formeel lid gemaakt van de Karmelfamilie

Na vele jaren van intensieve voorbereiding en overleg en met de unanieme instemming van de zusters die het betreft heeft het Kapittel van de Nederlandse Karmelprovincie de Prior Generaal Fernando Millán Romeral en zijn Raad formeel verzocht voor de zusters die al sedert dertig jaar in de Nederlandse Karmelprovincie een programma van religieus leven volgen in gemeenschap met de broeders van de Eerste Orde, een eigen erkende plaats te geven binnen de Karmelfamilie. Tijdens het kapittel van de Nederlandse Karmelprovincie, gehouden in Denekamp van 7 t/m 11 mei jl., heeft de Prior Generaal in overeenstemming met canon 312:3 van het kerkelijk recht en met artikel 56 van Regel van de Derde Orde, dit verzoek beantwoord met de oprichting van een bijzonder ‘sodalitium van de Derde Orde’ en hen daarmee formeel lid gemaakt van de wereldwijde Karmelfamilie.

Het programma van religieus leven dat zij met expliciete instemming van het Provinciaal Kapittel leiden, houdt in:

  • dat zij de spiritualiteit en het charisma van de Karmel beleven in verbondenheid met de karmelieten van de Nederlandse Provincie en delen in hun contemplatieve en liturgische leven;
  • dat zij delen in de waarden van broederlijk leven en de wil van God zoeken door een leven volgens de geloften van armoede, gehoorzaamheid en ongehuwd zijn omwille van het koninkrijk van God;
  • dat zij delen in de missie van de Karmelfamilie naar buiten toe (wanneer er zusters werkzaam zijn in het pastoraat van een Karmelparochie, dan gebeurt dit met een zending van de bisschop);
  • dat zij uitdrukking geven aan deze toewijding aan het karmelitaans leven in verbondenheid met de leden van de Nederlandse Provincie door middel van privé-geloften en regelingen met de Nederlandse provincie betreffende het leven in gemeenschap van goederen, sociale zekerheid en medisch welzijn;
  • dat zij dit Karmelitaanse leven leiden in verbondenheid met de orde in de Nederlandse provincie als erkende leden van de Karmelfamilie.