Uitnodiging tot geloofsgesprek

Gepubliceerd op: 13-5-2014 om 13:38 door WvdV.

'S-HERTOGENBOSCH - De Nederlandse religieuzen willen mensen uitnodigen voor een gesprek over de vreugde van het Evangelie en de betekenis daarvan. Daartoe is een folder ontwikkeld, die dezer dagen breed verspreid wordt.

‘De vreugde van het Evangelie’, in het Latijn Evangelii Gaudium, is een uitdrukking van paus Franciscus. Op 24 november van het vorig jaar verscheen een brief – een zogenoemde apostolische exhortatie – van zijn hand met deze titel: ‘De vreugde van het Evangelie’.

Paus Franciscus zegt daarin onder meer:

  • Het Evangelie is een boodschap van vreugde;
  • De kerk is bij uitstek missionair en naar buiten gericht;
  • Het Evangelie is allereerst goed nieuws voor de armen.

Dit zijn belangrijke uitgangspunten als wij willen nadenken over de toekomst van de kerk. De Nederlandse religieuzen herkennen zich sterk in de boodschap van paus Franciscus. De paus is als jezuïet zelf een religieus. Religieuzen zetten zich bij uitstek in voor een vreugdevolle en missionaire kerk die in het bijzonder oog heeft voor de armen.

Er is binnen de kerk en binnen de samenleving veel te doen en te organiseren. Toch is ook het gesprek tussen gelovigen belangrijk, juist in een tijd van ingrijpende veranderingen. Paus Franciscus heeft herhaaldelijk mensen binnen de kerk opgeroepen opnieuw te gaan vertellen, aan buitenstaanders en aan elkaar, waarom het Evangelie voor hen van belang is. Wat raakt hen erin? Hoe brengt de vreugde ervan hen in beweging?

De Konferentie Nederlandse Religieuzen heeft een folder samengesteld die gelovigen uitnodigt met elkaar in gesprek te gaan aan de hand van wat paus Franciscus in ‘De vreugde van het Evangelie’ naar voren brengt en zij verspreidt deze folder zo breed mogelijk. Dit gebeurt in samenwerking met bisschop Gerard de Korte als referent van de Bisschoppenconferentie voor Kerk & Samenleving, en professor Erik Borgman, hoogleraar theologie in Tilburg.

EG

De folder maakt duidelijk hoe het gesprek kan worden gevoerd. Extra folders zijn te bestellen via communicatie@knr.nl.  De folder is ook hier te downloaden.

Het gesprek waarop de religieuzen hopen, kan op tal van plaatsen worden gevoerd: in parochies en geloofsgemeenschappen, in religieuze communiteiten en leefgroepen, in gespreks-, bezinnings- en leesgroepen, alsmede binnen groepen die deel zijn van of betrokken zijn bij maatschappelijke organisaties. De religieuzen hopen van harte dat veel katholieken gehoor geven aan deze uitnodiging tot gesprek.en dat het met name in de periode van Pasen tot Pinksteren zal gonzen van de verrassende inzichten die worden geboren, zal knetteren van de visies die worden ontwikkeld en van de plannen die op basis daarvan ontstaan. Het zou op bijzondere wijze getuigen van de heilige Geest die door Christus ook in onze tijd naar zijn kerk gezonden wordt.

Was getekend,

abt Denis Hendrickx o.praem. - bestuur Konferentie Nederlandse Religieuzen

zuster Rafaël Kops                     - Zusters Franciscanessen van Dongen

bisschop Gerard de Korte          - referent Kerk & Samenleving

professor Erik Borgman o.p.      - Tilburg University