Voorbereidende documenten voor de Synode 2023 beschikbaar

logo synode 2021 - 2023

Vorige week publiceerde het Vaticaan de voorbereidende documenten voor voor de voorbereiding voor de bisschoppensynode ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatie,
missie’  die in oktober 2023 in Rome zal worden gehouden. Voorafgaand hieraan is een route van twee jaar uitgezet waarin de bisschoppen wordt gevraagd te luisteren naar alle gremia in de kerk. Iedereen wordt uitgenodigd om mee te denken over hoe in de toekomst gelovigen mee kunnen praten in de kerk.

Religieuzen gevraagd mee te denken

In september ontving de KNR evenals alle andere conferenties van religieuzen, een brief van de CICLSAL (Congregatie voor de Instituten van Gewijd Leven en Sociëteiten van Apostolisch Leven) met daarin de aankondiging van het hele proces in aanloop naar de synode die in 2023 gehouden zal worden.  Hierin vraagt de Congregatie de religieuzen om actief mee te denken en mee te doen in de aanloop naar de eigenlijke bisschoppensynode in 2023 en een inhoudelijke bijdrage aan te leveren.
In de brief is te lezen: “De weg zelf kan worden beschouwd als een ervaring van synodaliteit omdat, zoals paus Franciscus ons voorhoudt: ‘Een synodale Kerk een Kerk is die luistert, die beseft dat luisteren ‘meer is dan alleen maar horen’. Het is een wederzijds luisteren waarin iedereen iets kan leren. Het volk van gelovigen, het college van bisschoppen, de bisschop van Rome: allen luisterend naar elkaar, en allen luisterend naar de Heilige Geest, de ‘Geest van de waarheid’ (Joh. 14:17), om te weten wat de Geest ‘spreekt tot de Kerken’ (Openbaring 2:7)’.”

Het Bestuur KNR geeft graag gehoor aan de oproep van de CICLSAL. De komende weken kijken Bestuur en Commissie Presentie Religieuzen naar het traject om te komen tot een inhoudelijke bijdrage. Uiteraard wordt daarbij zeker de inbreng van de religieuzen gevraagd. Via deze website en via de infobrieven aan de Hogere Oversten zal het Bestuur meer informatie hierover geven. Religieuzen die zich nu al willen aanmelden om mee te denken over de inhoudelijke bijdragen, kunnen zich aanmelden via cpr@knr.nl

Tien richtvragen

Het werkdocument vraagt bisdommen om hun gelovigen te laten nadenken en meepraten over een tien themavelden, waarbinnen onder meer onderstaande vragen expliciet worden gesteld.

  1. Wie zijn wij als kerk onderweg en wie staan er aan de kant?
  2. Hoe luisteren we naar elkaar, in het bijzonder naar jongeren, vrouwen, minderheden en buitengeslotenen?
  3. Hoe wordt een vrije en authentieke communicatiecultuur bevorderd? Wie spreekt er namens de geloofsgemeenschap en hoe worden deze mensen gekozen?
  4. Hoe bidden we en vieren de liturgie op een manier dat gelovigen actief deelnemen en het ons onderweg-zijn inspireert?
  5. Hoe helpen geloofsgemeenschappen individuele gedoopten deel te nemen aan de missie van de kerk en de dienst aan de samenleving?
  6. Hoe bevorderen we een cultuur van dialoog, zowel binnen de kerk als met hen die buiten de kerk staan?
  7. Welke relatie hebben we met andere christelijke kerken? Wat zijn de vruchten ervan en wat zijn de moeilijkheden?
  8. Hoe wordt autoriteit en macht uitgeoefend in de lokale kerk en welke medeverantwoordelijkheid hebben spelen leken hier?
  9. Via welke procedures en methoden onderscheiden wij alvorens tot besluiten te komen? Wie neemt aan deze processen deel?
  10. Hoe vormen we gelovigen en verantwoordelijken in de synodale stijl van de kerk?

Meer lezen?

Brief van de CICLSAL aan de conferenties van religieuzen

Meer informatie in diverse talen is te lezen op de speciale website: synod.va

Voorbereidend document Synode 2023 engels

vademecum synode 2023 engels

Lees ook het interview met Myriam Wijlens, kerkjuriste en lid van de stuurgroep voor de Synode

Delen