Nieuw Reglement R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag treedt op 1 januari 2022 in werking

Logo Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag RKK

De diocesane bisschoppen van Nederland en de Ordinaris van het Militair Ordinariaat hebben na overleg met de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) een herzien Reglement R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag vastgesteld. Dit vervangt het huidige Reglement R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag uit 2014.

In de Preambule van het herziene reglement roepen de Nederlandse bisschoppen in herinnering dat zij met het oog op de zorgvuldige pastorale dienstverlening de Gedragscode Pastoraat hebben vastgesteld, die deel uitmaakt van het canoniek recht dat in de Nederlandse bisdommen van kracht is.

Nieuwe elementen

Nieuw is dat het herziene reglement kernbegrippen duidelijk omschrijft. Hierdoor wordt nog duidelijker aangegeven op welke wijze schendingen van de Gedragscode Pastoraat en van het canoniek recht binnen de Kerk aanhangig kunnen worden gemaakt.

Voorts is nieuw dat het herziene reglement in artikel 3 het reeds sinds 2011 bestaande Platform Hulpverlening vermeldt. Dit platform bestaat uit deskundigen die ervaring hebben in de begeleiding van slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag en die klagers op passende en professionele wijze kunnen doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverleners.

Ook nieuw is dat het herziene reglement in artikel 33 expliciet verwijst naar de reeds bestaande verplichting die inhoudt dat wanneer een bisschop kennis krijgt, tenminste met een schijn van waarheid, van seksueel misbruik van een minderjarige door iemand op wie de Gedragscode Pastoraat van toepassing is, hij daarvan aangifte moet doen bij het openbaar ministerie c.q. de politie.

Een ander nieuw element is te vinden in artikel 34 van het herziene reglement. Hierin wordt bepaald dat wanneer een bisschop kennis krijgt, tenminste met een schijn van waarheid, van seksueel misbruik van een minderjarige, hij het verplichte canoniek rechtelijke vooronderzoek zal laten verrichten door de voorzitter of de vicevoorzitter van de onafhankelijke Klachtencommissie.

Reglement R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag 2022

 

 

 

Delen