4 februari: Internationale dag voor menselijke broederschap

Postzegels met interreligieuze ontmoetingen van de paus.
Postzegels met interreligieuze ontmoetingen van de paus. Uitgebracht door het Vaticaan in februari 2021

De Verenigde Naties nam op 21 december 2020 een resolutie aan waarmee 4 februari werd uitgeroepen tot ‘Internationale Dag van de menselijke broederschap’.  Precies een jaar eerder, op 4 februari 2019, ondertekenden paus Franciscus en grootimam van al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb het document ‘Menselijke broederlijkheid voor wereldvrede en samenleven . Die belangrijke gebeurtenis in de christen-moslimrelaties vormde de inspiratie voor de datum van de jaarlijkse viering.
VN-lidstaten worden in de resolutie opgeroepen om die dag vanaf 2021 jaarlijks te vieren. De VN-resolutie benadrukt dat dit inspanningen van de internationale gemeenschap voor de bevordering van de vrede, verdraagzaamheid, inclusiviteit, verstandhouding en solidariteit vereist.

Zorgen over onverdraagzaamheid

De VN waren onder de indruk van het document over menselijke broederschap. Ook de encycliek ‘Fratelli tutti’ over broederschap en sociale vriendschap wekte indruk. Ze leidden tot gesprekken in meerdere VN-commissies. Er is grote bezorgdheid over daden die religieuze onverdraagzaamheid aanwakkeren en daarmee de geest van tolerantie en respect voor diversiteit ondermijnen.

De VN-resolutie onderstreept het belang van de bijdragen van religieuze leiders aan internationale vrede en solidariteit. Die leiden tot een beter bewustzijn en begrip van gemeenschappelijke waarden die door alle mensen worden gedeeld. Uitermate waardevol zijn de ontmoetingen en samenwerking tussen mensen van verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen zowel op landelijk, regionaal als plaatselijk vlak. Daar delen mensen hun plezier, verdriet, zorgen en problemen. Dat vraagt om wederzijds respect en solidariteit.

Open Brief Centrum voor Vredesethiek KU Leuven en Pax Christi Vlaanderen samen een open brief.

Bij gelegenheid van deze Internationale Dag voor menselijke broederschap schreven het Centrum voor Vredesethiek KU Leuven en Pax Christi Vlaanderen samen een open brief.  Samen roepen ze op om de klassieke trits van de Franse Revolutie: ‘Vrijheid, Gelijkheid, Broederlijkheid’ te herijken en te verruimen. Daarvoor vinden ze een aanzet in de gemeenschappelijke verklaring over Menselijke broederlijkheid. Ook de encycliek Fratelli tutti bood inspiratie. Lees de Open Brief

Fratelli Tutti

Op 4 oktober 2020 presenteerde paus Franciscus zijn encycliek Fratelli Tutti  ‘Allen broeders en zusters’. In deze encycliek verwijst hij ook naar het genoemde document over menselijke broederschap. De encycliek, geschreven tijdens de coronapandemie, roept op tot dialoog en verdraagzaamheid. Hij spreekt over open broederschap. Deze maakt het mogelijk om elke persoon te erkennen, te waarderen en lief te hebben ongeacht de fysieke nabijheid, ongeacht de plaats in de wereld waar hij geboren is of woont.
De KNR schreef een gesprekshandleiding bij de encycliek die goed bruikbaar is om de tekst gezamenlijk te lezen en te bespreken.
Op 29 januari 2021 organiseerde de werkgroep Laudato Si’ in samenwerking met Vastenactie een goed bekeken webinar over Fratelli Tutti. SMgr. Gerard de Korte gaf een algemene inleiding op de encycliek. Broeder Theo van Adrichem ofm sprak over de interreligieuze dialoog. Prof. dr. Fred van Iersel lichtte toe welke vernieuwende elementen de paus inbrengt in het kerkelijk denken over oorlog en vrede. Kleine zuster Els van Jezus sprak over Charles de Foucauld en hoe zijn ideaal van universele broederschap de paus heeft geïnspireerd. Het webinar is nog steeds de moeite waard om terug te kijken.

Delen