Nieuwe ontwikkelingen op financieel gebied

Rechtspositiereglement

In de nieuwsbrief van april is gemeld dat er op 10 maart jl. een onderhandelaarsakkoord gesloten is tussen werkgevers- en werknemersbonden. Inmiddels hebben alle werkgevers­bonden en werknemersvakbonden CNV en FNV ingestemd met het onderhandelaarsakkoord en is een nieuwe CAO opgesteld. Op 16 juni komt de werkgroep Rechtspositie­reglement bijeen en worden de wijzigingen besproken. De wijzigingen van het KNR-Rechtspositieregle­ment die door de werkgroep worden voorgesteld zullen ter vaststelling aan het Dagelijks Bestuur van de KNR worden voorgelegd. Daarna zal het nieuwe Rechtspositiereglement op de website van de KNR worden geplaatst.

 

Administratieve ondersteuning religieuze instituten

Op 12 mei 2022 is aan alle religieuze instituten een vragenlijst administratieve ondersteu­ning gestuurd. Wij hebben al veel ingevulde vragenlijsten terug mogen ontvangen en gaan hiermee aan de slag. Mocht u de vragenlijst nog niet hebben ingevuld en naar de KNR gestuurd hebben dan verzoeken wij u om dit alsnog te doen zodat wij een zo compleet mogelijk beeld van de situatie bij religieuze instituten krijgen. Stuurt u het formulier terug naar: n.bergen@knr.nl

 

Energie voor Kerken

De energieprijzen zijn in de afgelopen tijd enorm gestegen. Deelnemers aan het collectief Energie voor Kerken hebben daar tot nu toe maar beperkt last van gehad doordat het merendeel van de energie al was ingekocht vóór de prijsstijgingen. Voor 2023 is dat echter niet meer het geval. Alleen al de opslag op de kale energieprijs is ongeveer verdrievoudigd en dat is nog maar een klein deel van de totale energieprijs. Wat het tarief voor 2023 zal worden hangt af van de ontwikkelingen op de energiemarkt en het moment waarop de energie wordt ingekocht. Voor de begroting 2023 is het verstandig om rekening te houden met een aanzienlijk hogere post voor energiekosten.