Webinar Synode 2021-2023: participatie

logo synode 2021 - 2023

Op 9 oktober 2021 opende paus Franciscus in Rome een ‘synodale reis’ van de gehele Kerk. In voorbereiding op de bisschoppensynode over synodaliteit in 2023 nodigt hij alle gelovigen uit om mee te doen. Het gezamenlijk op weg zijn, als leerlingen van Jezus en Hem volgend, is een wezenskenmerk van de Kerk, aldus de paus. Hij ziet de voorbereidingen op de synode als een proces dat erop is gericht om een open, luisterende en meer nabije Kerk te worden.

De eerste fase van het proces bestaat uit een brede consultatie van ‘het godsvolk’: lokale kerken, gemeenschappen van religieuzen, lekenbewegingen, etc. De Congregatie voor de Instituten van het Gewijde Leven en de Sociëteiten van het Apostolisch Leven (CICLSAL) heeft alle conferenties van religieuze oversten expliciet uitgenodigd om een inhoudelijke bijdrage te leveren aan het synodale proces. Het Bestuur KNR geeft graag gehoor aan deze uitnodiging. Na een informatieve online bijeenkomst op 10 januari worden in de periode februari-maart vier webinars gepland rond de verschillende thema’s en subthema’s van het Synodaal Proces.

Webinarreeks: doel en opzet

De vier webinars zijn bedoeld om gezamenlijk als religieuzen “te bidden, luisteren, dialogeren, onderscheiden en advies te geven over het nemen van pastorale beslissingen die zo dicht mogelijk bij Gods wil liggen.” (uit: Vademecum Synodaal Proces).

Alle religieuzen in Nederland zijn van harte welkom om deel te nemen. Tijdens elk webinar zullen een hoofdthema en twee of drie van de subthema’s van het Synodaal Proces besproken worden. Bij elk thema zijn gespreksvragen opgesteld.

Deelnemers kunnen zich vooraf dus al individueel of als gemeenschap bezinnen op de verschillende onderwerpen. Zo mogelijk is het goed dat zij anderen betrekken in de reflectie, met name hen die niet zo gauw een stem krijgen in de Kerk. Dat laatste wordt specifiek gevraagd in de voorbereidende documenten van het Synodaal Proces.

Programma van elk webinar

  • 14.30 u.               Opening door moderator, korte toelichting op programma, gebed
  • 14.35 u.               Korte inleiding op eerste thema
  • 14.40 u.               Eerste gesprek in ‘break’-out rooms’
  • 15.20 u.               Pauze
  • 15.30 u.               Korte inleiding op tweede thema
  • 15.35 u.               Tweede gesprek in ‘break-out rooms’
  • 16.15 u.               Plenair gesprek waarin deelnemers en organisatoren terugblikken: Wat heeft ons geraakt? Wat hebben we geleerd?Welke richting willen we gaan?
  • 16.30 u.               Sluiting met gebed

Geestelijk gesprek

Bij de gesprekken  in de zogenoemde ‘break-out rooms’ zal in kleine groepjes verder worden gesproken over de thema’s. Dit gebeurt in de vorm van een geestelijk gesprek. De opzet daarvan is als volgt:

– In een eerste ronde deelt ieder om de beurt de eigen gedachten, gevoelens en intuïties met betrekking tot de vooraf gestelde vragen. Er wordt nog niet gediscussieerd; deelnemers luisteren aandachtig naar iedere persoon en gaan bij zichzelf na hoe ze geraakt worden, hoe de Heilige Geest in henzelf, in de persoon die spreekt, en in de groep als geheel werkt. De gespreksleider ziet toe op een bezinnende sfeer. Wanneer iedereen heeft gesproken, is men enkele minuten stil.

– In een tweede ronde delen deelnemers wat hen in de eerste ronde en gedurende de tijd van stilte heeft getroffen. Men kan ook iets van een dialoog houden, maar met handhaving van dezelfde geestelijke aandacht. Ook deze ronde wordt gevolgd door een tijd van stilte.

– Tenslotte delen deelnemers in een derde ronde wat hen heeft getroffen. Ook inzichten en vragen die nog geen antwoord hebben gevonden, worden kenbaar gemaakt.

Tweede webinar, dinsdag 22 februari – Participatie

Subthema’s en gespreksvragen:

Luisteren (subthema 2): “Luisteren is de eerste stap, maar vereist een open geest en hart, zonder vooroordelen.”

Welke ruimte geven wij aan de stem van minderheden, vooral van de personen die armoede, marginalisering of maatschappelijke uitsluiting ervaren? Hoe luisteren we naar de leken, vooral vrouwen en jongeren? Wat vergemakkelijkt of verhindert ons luisteren?
Hoe vindt de dialoog in eigen kring plaats, tussen ouderen en jongeren; tussen Nederlanders en medereligieuzen uit het buitenland?

Dialoog in kerk en maatschappij (subthema 6): “Een dialoog vereist vasthoudendheid en geduld, maar ook een wederzijds begrip.

Welke ervaringen hebben we met samenwerking met andere geledingen van de Kerk (bisdommen, andere religieuze gemeenschappen, lekenbewegingen, enz.)? Hoe gaan we om met verschillen van mening en conflicten? Zijn er specifieke problemen waar we samen met hen aan willen werken?

Op welke wijze voeren wij een dialoog en leren wij van andere sectoren van de maatschappij: gelovigen van andere religies en hen die tot geen enkele religie behoren, mensen uit politiek, economie, cultuur, wetenschap? Zijn er specifieke zaken waar we samen met hen aan willen werken?

 

De overige  webinars vinden plaats op 7 februari (thema: communio), 10 maart (thema: missie) en 30 maart (thema: synodaliteit)

Aanmelden kan via cpr@knr.nl  U ontvangt dan enkele dagen voor het webinar de link en verdere informatie.

 

 

 

Delen