Webinar Synode 2021-2023: missie

logo synode 2021 - 2023

Op 9 oktober 2021 opende paus Franciscus in Rome een ‘synodale reis’ van de gehele Kerk. In voorbereiding op de bisschoppensynode over synodaliteit in 2023 nodigt hij alle gelovigen uit om mee te doen. Het gezamenlijk op weg zijn, als leerlingen van Jezus en Hem volgend, is een wezenskenmerk van de Kerk, aldus de paus. Hij ziet de voorbereidingen op de synode als een proces dat erop is gericht om een open, luisterende en meer nabije Kerk te worden.

De eerste fase van het proces bestaat uit een brede consultatie van ‘het godsvolk’: lokale kerken, gemeenschappen van religieuzen, lekenbewegingen, etc. De Congregatie voor de Instituten van het Gewijde Leven en de Sociëteiten van het Apostolisch Leven (CICLSAL) heeft alle conferenties van religieuze oversten expliciet uitgenodigd om een inhoudelijke bijdrage te leveren aan het synodale proces. Het Bestuur KNR geeft graag gehoor aan deze uitnodiging. Na een informatieve online bijeenkomst op 10 januari worden in de periode februari-maart vier webinars gepland rond de verschillende thema’s en subthema’s van het Synodaal Proces.

Webinarreeks: doel en opzet

De vier webinars zijn bedoeld om gezamenlijk als religieuzen “te bidden, luisteren, dialogeren, onderscheiden en advies te geven over het nemen van pastorale beslissingen die zo dicht mogelijk bij Gods wil liggen.” (uit: Vademecum Synodaal Proces).

Alle religieuzen in Nederland zijn van harte welkom om deel te nemen. Tijdens elk webinar zullen een hoofdthema en twee of drie van de subthema’s van het Synodaal Proces besproken worden. Bij elk thema zijn gespreksvragen opgesteld.

Deelnemers kunnen zich vooraf dus al individueel of als gemeenschap bezinnen op de verschillende onderwerpen. Zo mogelijk is het goed dat zij anderen betrekken in de reflectie, met name hen die niet zo gauw een stem krijgen in de Kerk. Dat laatste wordt specifiek gevraagd in de voorbereidende documenten van het Synodaal Proces.

Programma van elk webinar

  • 14.30 u.               Opening door moderator, korte toelichting op programma, gebed
  • 14.35 u.               Korte inleiding op eerste thema
  • 14.40 u.               Eerste gesprek in ‘break’-out rooms’
  • 15.20 u.               Pauze
  • 15.30 u.               Korte inleiding op tweede thema
  • 15.35 u.               Tweede gesprek in ‘break-out rooms’
  • 16.15 u.               Plenair gesprek waarin deelnemers en organisatoren terugblikken: Wat heeft ons geraakt? Wat hebben we geleerd?Welke richting willen we gaan?
  • 16.30 u.               Sluiting met gebed

Geestelijk gesprek

Bij de gesprekken  in de zogenoemde ‘break-out rooms’ zal in kleine groepjes verder worden gesproken over de thema’s. Dit gebeurt in de vorm van een geestelijk gesprek. De opzet daarvan is als volgt:

– In een eerste ronde deelt ieder om de beurt de eigen gedachten, gevoelens en intuïties met betrekking tot de vooraf gestelde vragen. Er wordt nog niet gediscussieerd; deelnemers luisteren aandachtig naar iedere persoon en gaan bij zichzelf na hoe ze geraakt worden, hoe de Heilige Geest in henzelf, in de persoon die spreekt, en in de groep als geheel werkt. De gespreksleider ziet toe op een bezinnende sfeer. Wanneer iedereen heeft gesproken, is men enkele minuten stil.

– In een tweede ronde delen deelnemers wat hen in de eerste ronde en gedurende de tijd van stilte heeft getroffen. Men kan ook iets van een dialoog houden, maar met handhaving van dezelfde geestelijke aandacht. Ook deze ronde wordt gevolgd door een tijd van stilte.

– Tenslotte delen deelnemers in een derde ronde wat hen heeft getroffen. Ook inzichten en vragen die nog geen antwoord hebben gevonden, worden kenbaar gemaakt.

Derde webinar, donderdag 10 maart – Missie

Subthema’s en gespreksvragen:

Duidelijk zijn (subthema 3): “Allen zijn uitgenodigd met moed en vrijmoedig te spreken, dat wil zeggen in vrijheid, in waarheid en in liefde.

Wat maakt het mogelijk of verhindert ons om met moed, vrijmoedigheid en verantwoordelijkheid in Kerk en samenleving te spreken? Wanneer en hoe slagen wij erin te zeggen wat voor ons belangrijk is?

Delen van verantwoordelijkheid van onze gemeenschappelijke zending (subthema 5): “De synodaliteit staat ten dienste van de zending van de Kerk en hieraan zijn alle leden geroepen te participeren.”

Wat stimuleert of verhindert de gedoopten actief te zijn in de zending? Hoe ondersteunt de gemeenschap leden die op verschillende wijzen (maatschappelijke en politieke inzet, wetenschappelijk onderzoek, opvoeding, bevordering van de maatschappelijke gerechtigheid, bescherming van de rechten van de mens, zorg voor het milieu enz.) de maatschappij dienen? Welke gebieden van de zending verwaarlozen wij?

 

De overige  webinars vinden plaats op 7 februari (thema: communio), 22 februari (thema: participatie) en 30 maart (thema: synodaliteit)

Aanmelden kan via cpr@knr.nl  U ontvangt dan enkele dagen voor het webinar de link en verdere informatie.

 

 

 

Delen