Oecumenische studiemiddag over de synodaliteit van de Kerk

Dialoog over de synodaliteit van de Kerk

Op initiatief van paus Franciscus is op 9 oktober 2021 wereldwijd het proces “Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio” van start gegaan. Met het bijeenroepen van deze Synode, aldus het vademecum over synodaliteit, nodigt paus Franciscus de hele Kerk uit om te reflecteren over een thema van doorslaggevend belang voor haar leven en zending: “Juist de weg van de synodaliteit is de weg die God verwacht van de Kerk van het derde millennium”. Dit wereldwijde proces waarin het hele Volk van God betrokken wordt, mondt in 2023 uit in een Bisschoppensynode waarin de balans van het proces wordt opgemaakt.

De dialoog met christenen van andere kerken heeft een bijzondere plaats op de synodale weg. Het werkdocument doet de oproep om de oecumenische relaties te doordenken; zowel de vruchten die uit het samen op weg gaan zijn voortgekomen, alsook de problemen die nog niet zijn opgelost.

Op deze studiemiddag, die de Katholieke Vereniging voor Oecumene in samenwerking met de Beleidssector Oecumene van Nederlandse R.-K. Bisschoppenconferentie organiseert, willen we vanuit het perspectief van verschillende kerken visies op en ervaringen met de synodaliteit van de Kerk voor het voetlicht brengen. Het uitgangspunt is dat we in de dialoog over de synodaliteit van de Kerk veel van elkaar kunnen leren. We hopen dat deze studiemiddag daaraan zal bijdragen.

Aanmelding:
U kunt zich voor deze studiemiddag opgeven via secretariaat@oecumene.nl en door overmaking van een bedrag van € 15,– op rekeningnummer NL97 INGB 0000 8019 19 ten name van de Katholieke Vereniging voor Oecumene o.v.v. studiemiddag synodale weg. Vanwege de coronamaatregelen is het aantal plaatsen beperkt.

Vrijdag 25 maart 2022
14.00 – 17.00 uur

St.-Jozefkerk
Oude Molenstraat 8
Oss

 

Delen