Dossier misbruik

Sinds de eerste berichten verschenen over seksueel misbruik van minderjarigen binnen de RK Kerk in Nederland, is er veel gebeurd. Verklaringen zijn opgesteld, onderzoeken gestart, rapporten gemaakt en adviezen gegeven en uitgewerkt. De al in de jaren 90 in het leven geroepen organisatie ‘Hulp en Recht’ voor slachtoffers werd volledig gereorganiseerd in een onafhankelijke stichting  Meldpunt Seksueel Misbruik RKK.

De meeste van de rapporten, adviezen en verklaringen zijn nu gerubriceerd zodat ze makkelijker vindbaar zijn en blijven. Op deze manier is voor iedereen direct duidelijk welke stappen er inmiddels zijn gezet en tevens waar men eventueel voor (meer) informatie terecht kan. Opgenomen zijn de volgende onderdelen:

Nieuwe klachtenprocedure per 1 juli 2014

Reglement R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag  (herzien per 1 mei 2015)

Advies- en onderzoeksrapporten

De diverse advies- en onderzoeksrapporten die sinds begin 2010 in opdracht van de Konferentie Nederlandse Religieuzen en de bisschoppenconferentie zijn uitgebracht.

Gedragscode Pastoraat

Bij decreet van 14 juni 2016 hebben de Nederlandse diocesane bisschoppen bepaald dat de geldingsduur van de vigerende Gedragscode Pastoraat wordt verlengd tot 1 mei 2017. Ook de KNR heeft de gedragscode verlengt. Dit in afwachting van de evaluatie van deze Gedragscode. Het doel van de Gedragscode Pastoraat is om de sociale veiligheid binnen de R.-K. Kerkprovincie in Nederland te bevorderen en te waarborgen.

Persberichten en verklaringen

Alle persberichten en verklaringen sinds maart 2010 zijn op deze pagina overzichtelijk gerangschikt.

Protocollen en formulieren antecedentenonderzoek (verklaring omtrent gedrag)

Nederlandstalige protocollen en formulieren aangaande navraag antecedenten.

Handreiking Preventie

De KNR publiceerde in juli 2013 een Handreiking Preventie, geschreven door Esther van de Vate ocarm en Pierre Humblet.

Overige documenten

Compensatieregeling RK kerk minderjarigen

Compensatieregeling RK kerk meerderjarigen

Verslagen voorzittersoverleg

Jaarverslag Stichting Beheer en Toezicht 2015

Jaarverslag Stichting Beheer en Toezicht 2014

Nationale links

Meldpunt misbruik RKK - sinds 1 mei 2015: Meldpunt grensoverschrjdend gedrag
Commissie Deetman

Internationale links

Vaticaan
België
Duitsland
Engeland
Ierland
Oostenrijk
Frankrijk
Verenigde Staten